Survive

ในโลกปัจจุบันที่ซับซ้อน สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว “ภัยพิบัติ” ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และด้วยน้ำมือของมนุษย์
จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องริเริ่มเผยแพร่ความรู้ในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติให้แก่ประชาชนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของ ประเทศในอนาคต โดยที่โครงการนี้จะนำชุดความรู้ด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ “รู้แล้วรอด!” (ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก) ไปเผยเเพร่ในโรงเรียนนำร่อง 22 แห่งใน 11 จังหวัด ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ